תנאי שימוש

​כללי

משרד הביטחון (להלן: "המשרד") מציע את המידע באתר זה ברשת האינטרנט (להלן: "השירות") והמשתמש עושה שימוש בשירות בכפוף לתנאי שימוש אלו. המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות, או אשר הינו בעליו של חשבון ממנו נערכת התקשרות לשירות.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים, לרבות הדין הישראלי ואמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפירסומי המשרד, לרבות המידע המתפרסם בשירות זה, שייכות למדינת ישראל - משרד הביטחון. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין היתר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה , יישומי ויישומוני תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

בכפוף לדיני זכויות היוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש ו/או לפרסם חומר מוגן ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן. בעשותו שימוש הוגן בחומר מוגן מתחייב המשתמש לציין את המקור ממנו נלקח החומר המוגן. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכות היוצרים בו. ​

אחריות המדינה

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("as is"). מדינת ישראל לא תשא באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש.

מדינת ישראל לא תשא בכל אחריות לנזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי עקב השימוש בשירות זה ו/או במידע המופיע בשירות. "נזק" בסעיף זה פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירות, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השירות, משימוש ביישומים ויישומוני תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מן השימוש בשירות (לרבות יישומוני Javascript,Java ,ActiveX ) , ממחיקה, שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשירות, או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר אשר מתקיים link בינו לבין שירות זה.

המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשירות וכן לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.

"מדינת ישראל" בסעיף זה - לרבות עובדיה ונציגיה. ​

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות לפירסומים המופיעים באתרים אלו ו/או למפעילי האתרים.

פניות למשרד דרך השירות

המשתמש מוזמן לפנות בתגובה למשרד באמצעות כתובות E-mail של המשרד המופיעות בשירות, בכפוף לכך שימסור את שמו ופרטיו המלאים. המשרד רשאי למסור תשובתו לפונה, באם זו נדרשת, באמצעות דואר, פקסימליה, שירות זה (E-mail) או בכל דרך אחרת.

חקיקה

תשומת לב המשתמש מופנית בזאת להוראות חוק המחשבים - התשנ"ה ,1995 .

פירסומים אחרים של מדינת ישראל ומשרד הביטחון

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין הקבוע בכל חיקוק או פירסום אחר המופיע ב"רשומות" יגבר החיקוק או הפירסום המופיע ב "רשומות".

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין פירסום רשמי אחר של המשרד, יקבע המשרד בלבד איזה מהם ייחשב כנכון.